Despre mine

Fotografia mea
"CIVILIZATIA A MERS INAINTE PRIN ELITE!" “De smecheri si canalii distantarea se realizeaza prin nepasare si refuzul de a-i intilni pe terenul lor.”N. Steinhardt

sâmbătă, 4 iunie 2011

Gândurile şi vicleniile lor - Părintele Arsenie Boca

Gândurile vin în minte de la fire, de la Dum­nezeu şi de la diavol.

De la fire sunt cele numite: foamea, setea, frigul şi celelalte.

De la Dumnezeu sunt gândurile cu grijă de suflet, de luminarea lui, de aducerea omului întreg, curat înaintea lui Dumnezeu, precum şi atenţionările conştiinţei şi altele asemenea.

De la diavolul sunt plăcerea de a face rău, de a uita de Dumnezeu, precum şi toate pasiu­nile. Şi o altă caracteristică a lui este că sileşte omul la toate extremele care-i sunt peste putere.

Mintea, nu creierul, trebuie să ştie să deose­bească ce vine de la Dumnezeu, sau de la fire, sau de la diavol. Cu mintea trecem prin mormânt dincolo, ea nu-i supusă morţii.

Toate acestea ca gânduri.

Dar diavolul încurcă lucrurile şi altfel, le strâmbă! Strâmbă şi cele ale firii, îmbiind firea la toate denaturările şi exagerările ca s-o uzeze şi s-o înnebunească după tot felul de plăceri egoiste.

Strâmbă şi cele ale lui Dumnezeu. Dacă mintea nu ia aminte, diavolul face cu omul cum face cu sectarii. Trage în greşeală pe om să nu asculte de orice rânduială ci numai de mintea din capul lui în care el, diavolul, e profesor.

Ce interesează aici, cu deosebire, e ce face diavolul cu instinctele primare ale omului, cum le degradează, cum le exagerează... prezentându-le ca drepturi la ceva - „minţind că asta-i li­bertatea lui" (gen drepturile omului trâmbiţate de comunitatea europeană). Că asta-i el (omul) şi al­tceva nimic. De cumva omul crescând află că mai are şi minte şi suflet, le umflă de mândrie, de aroganţă, de suficienţă de sine, de neas­cultare şi îndărătnicie.

O altă caracteristică a diavolului e că este cel mai mare pisălog pe capul omului, obsedând mintea chiar şi în vis cu „învăţăturile lui". Obse­siile sexuale, de pildă. Acestea sunt gânduri care ciocănesc la cap până îl biruie şi îl duc la învoială pe bietul om neatent, îl duc la faptă şi îl aruncă în păcat. Plăcerea mincinoasă şi de-o clipă a căderii în păcat devine cleiul memoriei şi se face deprindere care de acum va cere o re­petiţie continuă şi omul pierde stăpânirea de sine şi merge în calea păcatului până la istovire prin moarte şi nu moarte bună ci moarte a minţii mai întâi - că a fost prima de vină. Nevrozele, psiho­zele sunt efectul denaturării acestui instinct pri­mar al firii în câteva generaţii succesive dar pot apare şi într-o generaţie dată. Deci omul con­dus fără să-şi dea seama de diavol a declanşat exploziv un instinct al firii. Astfel deci a slăbit firea minţii, a slăbit stăpânirea de sine, a acope­rit mustrarea de conştiinţă, care acum ea face explozie şi găsind mintea slăbită o alungă în schizofrenie, în paranoia şi în alte nenorociri nervoase.

Calea călugăriei nu e după fire; ea e mai presus de fire, ca atare cere o putere în plus. Se înţelege că e o putere mai presus de fire de la Dumnezeu dar şi o capacitate biologică de re­zistenţă faţă de pisălogeala obsesiei, a tensiunii firii sau a povârnişului denaturării.

Când au zis ucenicii Mântuitorului într-un context: „Nu e bine a se însoţi omul cu femeie", iar Domnul Hristos, Autorul omului, le-a răspuns: „Cuvântul acesta nu-l pot cuprinde decât aceia că­rora le este dat".

Cum dat? Dat în conştiinţa lui genetică, mai înainte de a fi vreuna din zilele lui pe pământ. Dat ca destin cu ajutorul orânduirii speciale, a unor gene... în cromozomii săi specifici xx sau yy, ca tensiunea lor cea după fire să poată favo­riza convertirea iubirii fizice - pentru o singură persoană, opusă sexului - în iubire duhovniceas­că universală pentru toţi oamenii oricum ar fi ei.

Potrivnicul (diavolul) e îngăduit să ispiteas­că trupul şi sufletul cu plăcerile patimilor: sen­zualitatea, lăcomia, luxul, slava deşartă, ispita puterii sau a măririi trecătoare, a mândriei sau aroganţei, cu patima proprietăţii, sau poate ispiti omul făcându-l să intre în contextul unei con­cepţii de viaţă diametral opuse Revelaţiei. Toa­te patimile dezlănţuie o concurenţă pe bunurile lumii acesteia încât oamenii se văd unii pe alţii duş­mani de moarte şi ajung la crime şi războaie.

Iubirea de oameni e înfrântă de egoisme an­tagonice sau demonice. Oamenii pot înnebuni dacă rămân sau oftează cu exclusivitate numai pentru viaţa de acum şi de aici. Libertatea lor cu care sunt împodobiţi de creaţie nefolosind-o sub îndrumarea lui Dumnezeu ajung în cea mai demonică robie şi omul e pierdut cu voia şi cu mintea lui. Deci, de ce e îngăduită devierea şi potrivnicul? Ca să se vadă încotro înclină liber­tatea duhului nostru şi de acea direcţie să aibă parte în veci. „lată, pus-am înaintea feţei voastre apa şi focul, viaţa şi moartea; spre care veţi întinde mâna, pe aceea veţi avea-o" (Isus Sirah 15,16-17; Deut. 30,16).

Numai între contrarii se desăvârşeşte iubirea.

Gândurile lui sarsailă îşi pierd puterea când sunt spuse, denunţate la preot. Mai greu este cu neajunsurile ereditare ţesute în fire. La obârşie şi acestea tot pe cel viclean îl au la rădăcină. Sunt neputinţe ereditare de care greu scapi, ba de unele din ele nu scapi. Exemplu: alcoolismul bunicilor, străbunicilor, se soldează în urmaşi cu un creier mai slab. Descendenţii acestora merg până la al treilea neam. Sfânta Scriptură pomeneşte şi de al patrulea neam..., de-al cin­cilea neam nu mai spune nimic, dovadă că s-a stins neamul acesta.

Orice lămurire luminată nu poate înlocui ce­lulele nervoase distruse de alcool. Sunt deci şi im­posibilităţi de luptă cu poverile ereditare. Pe îna­intaşi să-i iertăm şi cu asta îi ajutăm la judecată.

Pentru slava deşartă munciţi mult, mai mult ca pentru smerenie. Faceţi mai bine şi îmbună­tăţiţi locul cât puteţi mai mult dar nu pentru a fi laudă ci pentru a vă însemna sufletele voastre.

Cum puteţi să credeţi când primiţi slavă unii de la alţii şi slava care vine de la Dumne­zeu n-o căutaţi? „Nu puteţi sluji la doi domni" şi la cel cu slavă deşartă şi la cel cu slavă adevă­rată. Gândiţi-vă bine!

Cel mai bun semn că în noi nu există nici măcar un început de dragoste pentru Dumne­zeu este greutatea de a-I sluji lui Dumnezeu, când nu vrem să ne îndeplinim deloc datoriile noastre privitoare la El. Cineva i-a spus lui Avva Agaton: „Mi s-a dat poruncă, dar îndepli­nirea poruncii e legată de necazuri; vreau să în­deplinesc porunca, dar mi-e frică de necazuri". Bătrânul i-a răspuns: „Dacă ai fi avut dragoste, ai fi îndeplinit porunca şi ai fi biruit necazurile".

Să nu-mi spui că-L iubeşti pe Dumnezeu, acestea nu sunt decât simple cuvinte, arată dra­gostea cu fapta.

Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii (de Dum­nezeu), dar iubirea înlocuieşte toate neajunsurile.

Iubeşte (pe Dumnezeu) şi vei proceda cu drep­tate în orice prilej. Acest principiu duhovnicesc te va învăţa cum să procedezi m toate împrejurările.

Nu va lumina candela fără untdelemn nici rugăciunea nu va lumina duhul fără iubire. Fu­mul de tămâie nu se va ridica fără foc, nici rugă­ciunea nu se va ridica la Dumnezeu fără dragos­te. Iubirea de Dumnezeu toate le întoarce în mijloace pentru mântuirea şi fericirea noastră.

Vrei să te faci sănătos? Al. Lascarov-Moldovanu

Fiind zi de praznic, Domnul Iisus s-a urcat la Ierusalim. Şi era acolo o scăldătoare, zisă Vitezda, având cinci foişoare, în care multă lume bolnavă aştepta. Căci un înger al Domnului se pogora când şi când şi tulbura apa, iar cel dintâi care se afunda după aceea, desăvârşită vindecare căpăta, de orice boală ar fi suferit.

Şi iată că acolo se afla un slăbănog care suferea de meteahna aceasta de treizeci şi opt ani.

Văzându-l Domnul, a mers la el şi l-a întrebat: „Vrei să te faci sănătos?"

Şi acela i-a răspuns, zicând: „N-am pe nimeni, Doamne, care să mă coboare în scăldătoare şi până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea..."

Atunci Domnul Hristos i-a grăit: „Scoală-te. Ridică-ţi patul şi umblă!" Şi de îndată omul acela s-a făcut sănătos şi luându-şi patul, a umblat.

Iată, dragii mei, încă o minune săvârşită de Domnul nostru Iisus Hristos!

Câtă frumuseţe şi ce mare învăţătură cuprinde şi această vindecare a slăbănogului acestuia!

Căci, vedeţi, iubiţii mei fraţi, Domnul nostru n-a făcut, cumva, toate minunile ca să se laude pe Sine şi să sperie pe oameni cu puterea sa. Nicidecum! Tot ce-a săvârşit El, precum şi toate cuvintele Sale, au fost dăruite oamenilor ca să poarte, fiecare, o mare învăţătură şi să aibă un anumit rost pentru mântuirea sufletelor lor. Iar această lucrare măreaţă pornea, toată, din nesfârşita dragoste a Lui pentru bieţii oameni căzuţi în mrejele tuturor greşelilor şi tuturor păcatelor. Aşa şi cu acest slăbănog.

Dar mai înainte de a purcede la vindecarea lui, Domnul Hristos îi pune o grea întrebare: „Vrei tu să te faci sănătos?". Mare şi însemnată întrebare, dragii mei fraţi! Să poposim, aşadar, astăzi în dreptul ei, şi să tragem din ea învăţămintele cele de folos pentru sufletul nostru.

Întrebarea aceasta dovedeşte că Domnul Hristos nu vine cu de-a sila în sufletul nostru, că El nu ne poate fi de folos decât dacă noi înşine dorim să ne fie de folos. Învăţătura creştină, dragii mei, este o învăţătură care nu face asuprire nimănui. Fiecare din noi, slobod este a o primi sau a n-o primi.

De vrei să scapi de păcate, slobod eşti să primeşti pe Domnul Hristos şi Sfânta Lui învăţătură. De vrei să rămâi în noroiul tuturor păcatelor, precum porcul în trocul lui, iarăşi slobod eşti să nu primeşti pe Domnul Hristos şi Sfânta Lui învăţătură.

De aceea Domnul Hristos îl întreabă pe slăbănog: „Vrei să te faci sănătos?" De aceea El ne întreabă pe fiecare dintre noi, oamenii, cei care facem casă bună cu păcatul: „Vrei tu să te faci sănătos?"

Că, vedeţi, dragii mei, sunt mulţi care nu voiesc să fie sănătoşi. Iată, acela care săvârşeşte minciuna. El stă şi vrea să stea mai departe în noroiul minciunilor. La întrebarea pe care i-o pune cu necontenire Domnul Hristos prin glasul slugilor altarelor Lui: „Vrei să te faci sănătos, lăsând minciuna?", el răspunde: „Nu-mi trebuie, eu rămân în noroiul minciunesc, că aşa-mi place ..."

Iată pe acela care săvârşeşte zavistie şi bârfire. Necontenit Domnul Hristos îl întreabă de vrea să se vindece de această boală şi el îi răspunde: „Nu vreau, ci dragi îmi sunt acestea şi rămân cu ele..."

Şi tot aşa beţivul. O, dragii mei, aici mai cu osebire se aude glasul Domnului Hristos: „Vrei să te faci sănătos?" Şi, vai, câţi din cei care-l aud răspund cu ticăloasă nepăsare: „Aud glasul Tău, dar mult mai drag îmi este să stau la crâşmă, să-mi beau minţile şi punga şi pe urmă să mă lăfăiesc cu porcii în şanţurile drumurilor".

Tot aşa cel rău. Se aude glasul cel dulce şi temător: „Vrei tu, copil al Meu, să te vindeci de spurcata boală a răutăţii?" şi de câte ori capătă drept răspuns: „Nu vreau, nu vreau... Eu vreau să rămân în răutate... Să nu iubesc pe fratele meu, să-l pizmuiesc, să-i doresc răul, să nu-i întind mâna, să nu vorbesc cu el...".

Iată, dragii mei, ce rost mare au aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru! Ele se duc către voia slobodă a noastră şi caută s-o deştepte din amorţeala în care o ţine mireasma cea otrăvitoare a păcatului.

Domnul vrea, prin această scormonitoare întrebare, să facă pe om să se ridice şi să răspundă: „Da, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, vreau, vreau cu tot dinadinsul să mă ridic din boala păcatului şi să mă fac sănătos în numele cel sfânt al Tău! Vreau, Doamne, să mă lepăd de minciună, de zavistie, de furtişag, de stricăciune, de lăcomie, de pofta de avuţie, de lauda de sine, de ponegrirea fratelui meu, de toată fărădelegea. Da, Doamne, vreau din toată puterea mea să mă fac sănătos!"

O, dragii mei, de vom zice aşa, de îndată, întocmai ca slăbănogul cel de treizeci şi opt ani slăbănog, ne vom ridica din patul slăbănogiei noastre şi vom umbla, preamărind pe Domnul.

Să nu lăsăm pe Domnul, fraţii mei, fără răspuns bun la cuvintele Lui, căci atunci osândiţi rămânem în veci de veci. Ci noi toţi, la vorbele Lui: „Vreţi să fiţi sănătoşi?" să răspundem: „Da, Doamne, vrem să fim sănătoşi!"

Al. Lascarov-Moldovanu